FORMULARZ REJESTRACYNY - GROM Challenge - Siła i Honor 2024
Dane Personalne
PESEL*
Nazwisko*
Imię*
Data urodzenia* (RRRR-MM-DD)
Płeć*
Dane Adresowe
Adres*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Komunikacja
E-mail*
Telefon komórkowy*
Pozostałe
Rozmiar koszulki*
Pole namiotowe
Chcę skorzystać z odpłatnego miejsca na polu namiotowym +10 PLN
Wesprzyj "Fundację Niezapomniani"
Kwota wsparcia PLN
Oświadczenia
Regulamin imprezy*
Oświadczam, iż jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się ze startem w zawodach. Oświadczam, że jestem świadomy swojego stanu zdrowia, tym samym że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia przeze mnie udziału w zawodach. Oświadczam, że posiadam niezbędne umiejętności do startu w zawodach, biorę w nim udział dobrowolnie, ponosząc z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i akceptuję jego warunki.
Przetwarzanie danych*
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w formularzu).